รู้ทันภัยโซเชียล ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ

Animation เรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อสารและให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องการรู้เท่าทันภัยโซเชียล เพื่อลดโอกาสในการตกเป็นเหยื่อของภัยโซเซียลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันสื่อโซเชียลมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ ดังนั้นการเลือกใช้สื่อที่ดี และสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนควรรู้เท่าทันและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมไซเบอร์

Animation จัดทำขึ้น เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์แก่คนทุกช่วงวัยที่ใช้โซเซียลมีเดีย ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์ โดยนำเสนอตัวอย่างของวิธีการหรือรูปแบบการก่ออาชญากรรมและการล่อลวงเอาข้อมูลส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ในทางที่มิชอบ และให้คนทุกช่วงวัยรู้ถึงรูปแบบและวิธีการรับมือพร้อมทั้งการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ๆ

การถูกล่อลวงให้เล่นการพนัน และเสี่ยงโชคออนไลน์

หนังสั้นเรื่องนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราว เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ปกครองให้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียและเฝ้าระวังการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของบุตรหลานที่อยู่ในการดูแล และให้ความรู้ ให้คำปรึกษารวมไปถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการติดเกมพนันออนไลน์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิธีการจัดการกับปัญหาการติดเกมพนันออนไลน์ของลูกหลาน และชี้ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของครอบครัวเห็นพลังของครอบครัวที่จะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานไม่ไปติดเกมพนันออนไลน์

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำรายละเอียด…..