ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักบริการวิชาการชุมชน

สำนักบริการวิชาการชุมชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมชื่อว่า “สำนักฝึกอบรม” มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ.2535 สำนักฝึกอบรมเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักวิจัยมี ผศ.พิมพา นิติศักดิ์ เป็นหัวหน้าสำนักคนแรก

พ.ศ.2541 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการชุมชนเข้มแข็งเป็นโครงการความร่วมมือกับ กรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ.2542   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้ชื่อ “โครงการบัณฑิตอาสา”

พ.ศ.2543   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้ชื่อ “โครงการนักศึกษากองทุนมิยาซาวา”

พ.ศ.2544   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้ชื่อ “โครงการบัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน” เพื่อทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท

พ.ศ.2547   เปลี่ยนชื่อจาก “สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการชุมชน” เป็น “สำนักบริการวิชาการชุมชน” ตามการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมี

ผศ.ดร.ประสิทธิ์กุลบุญญา เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ.2550   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” เพื่อเป็นแหล่งสาธิตแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่

พ.ศ.2552   มีการสรรหาผู้บริหารคนใหม่หลังจากอดีตผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้ผู้บริหารคนใหม่ คือ อาจารย์ดร.เกริกไกร   แก้วล้วน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552

พ.ศ.2553   ได้รับมอบหมายให้ดูแลศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ศ.2554   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย

พ.ศ. 2556   มีการสรรหาผู้บริหารคนใหม่หลังจากอดีตผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้ผู้บริหารคนใหม่ คือ ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

พ.ศ. 2560 มีการสรรหาผู้บริหารคนใหม่หลังจากอดีตผู้บริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้ผู้บริหารคนใหม่ คือ อาจารย์วิชัย ลุนสอน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชนตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2560

 

 

สำนักบริการวิชาการชุมชนเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีบทบาทหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เปรียบเสมือนประตูที่จะนำหลักวิชาการ องค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ ออกไปสู่ชุมชนทำให้เกิดเป็นรูปธรรม  ปัจจุบันสำนักบริการวิชาการชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายของสำนักบริการวิชาการชุมชน

  1. ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางน้อย (วิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
  2. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์ชาวบ้าน
  3. ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปะอาว
  4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน  อำเภอกุดข้าวปุ้น  จังหวัดอุบลราชธานี
  5. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งบ้านกระเดียน หมู่ 1 ตำบลกระเดียน  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
  6. ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ นายทวี ประสานพันธ์ บ้านนาเยีย ตำบล นาเยีย อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี