ปรัชญา

 

 

น้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมภูมิปัญญา บูรณาการศาสตร์สากล นำพาชุมชนให้เป็นสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง