> พันธกิจ

  1. น้อมนำการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  2. สานต่อความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่ายสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม
  3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสู่การต่อยอดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
  4. ส่งเสริมเครือข่ายการออกกำลังการ การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงวัย
  5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้านสุขภาวะ การพัฒนาท้องถิ่นระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน
  6. ระดมทรัพยากรด้านทุน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ เพื่อร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่สังคมที่เป็นสุข