> ยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ชุมชนที่เป็นสุข

           กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การดำเนินงานตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของทุกพระองค์เพื่อการพัฒนาชุมชนผ่านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/ศูนย์/สำนักต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมลงสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รู้ทันการเปลี่ยนแปลง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ดำเนินงานตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกประเทศ สู่ชุมชนท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในรูปแบบของการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่

4. สนับสนุน ส่งเสริม ปราชญ์ชุมชม ชุมชน และสถานศึกษาที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วประสบผลสำเร็จให้ได้รับการยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นต้นแบบต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สานต่อ MOU ระหว่างภาคีเครือข่ายนำสู่การดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

           กลยุทธ์

1. ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทบทวน MOU ของภาคีเครือข่ายที่ได้มีการลงนามร่วมกันไว้ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

2. ประสานงานหน่วยงานภายในระดับคณะ/ศูนย์/สำนัก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ปราชญ์ภูมิปัญญาเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มจากเดิมและให้มีความหลากหลาย

3. จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเป็นฐานข้อมูลทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายภายในประเทศและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

          กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมีความตระหนัก มีจิตอาสาให้มีส่วนร่วมมีความตื่นตัวในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

2. ประสานงานภาคีเครือข่ายจากภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และปราชญ์ภูมิปัญญา เพื่อขยายศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลาย(การสร้างอาชีพ/การพัฒนา/การบริหารงาน/ส่งเสริมการผลิต)

3. จัดทำฐานข้อมูลในด้านบุคลากร หลักวิชาการ องค์ความรู้ ปราชญ์ชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมเครือข่ายด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงวัย ทุกระดับ (ท้องถิ่น/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด /อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)

         กลยุทธ์

1. ประสานงานภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่ทำงานด้านเครือข่ายด้านส่งเสริมการออกกำลังการการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงวัยเพื่อหาแนวทางการทำงานแบบบูรณาการในทุกระดับ (ท้องถิ่น/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด /อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. ประสานงานให้มีการดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายด้านการออกกำลังการ การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับ (ท้องถิ่น/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด /อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง) อย่างต่อเนื่อง

3. จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างเครือข่ายด้านการออกกำลังการ การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงวัยเพื่อดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมการทำกิจกรรม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการออกกำลังการ การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงวัยในทุกระดับ(ท้องถิ่น/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด /อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน

           กลยุทธ์

1. ประสานงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่ทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางและการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านศักยภาพของท้องถิ่น ระหว่างประเทศในอนุภาคภูมิลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการองค์กร

            กลยุทธ์
  1. บริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. บริหารงานโดยอาศัยการจัดการเชิงกลยุทธ์ มาเป็นแนวทางในการบริหาร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน
  3. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการวิชาการและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
4.เสริมสร้างความเชียวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่จากงานวิจัยของคณาจารย์ เพื่อการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

5.บริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ แบบมุ่งเน้นผลงาน และให้สอดคล้องกับการบริหารการเงิน และพัสดุของมหาวิทยาลัย

6.พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและหลากหลาย เพื่อใช้เป็นสื่อการเผยแพร่ชื่อเสียง รวมทั้งส่งเสริมงานมวลชนสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7.พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง