>วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา บูรณาการภูมิปัญญากับศาสตร์สากล

เป็นศูนย์การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อีสานตะวันออกและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง