> ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ่อบุญเหล็ง สายแวว

ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ่อบุญเหล็ง สายแวว

ประวัติครอบครัว

นายบุญเหล็ง   สายแวว  เกิดวันที่  ๕  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  ปัจจุบัน  อายุ  ๕๘  ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๑๒๓ หมู่ที่  ๓  บ้านหัวเรือ  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นบุตรคนเดียวของนายพุฒทา และนางสี  สายแวว

พ.ศ.๒๕๑๕  นายบุญเหล็ง  สายแวว  สมรสกับ นางอ่อนตา  สายสุพรรณ  มีบุตรและบุตรี  ๓ คน ดังนี้

๑. นางนิภาพร   สายแวว สมรสกับนายศุภชัย  ชูกลิ่น  ประกอบอาชีพทำธุรกิจโรงงานแม่พิมพ์

พลาสติกที่กรุงเทพมหานคร

๒. นายสุริยา     สายแวว สมรสกับ นางอัญชลี  สุหงษา  ประกอบอาชีพทำธุรกิจโรงงานแม่พิมพ์

พลาสติกที่กรุงเทพมหานคร

๓. นางบานเย็น  สายแวว ประกอบอาชีพค้าขาย สมรสกับ สิบตำรวจเอกสังวร  สายแวว  สังกัดสถานี

ตำรวจภูธรเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา

          ระดับประถมศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ระดับมัธยมศึกษา

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษ

พ.ศ.๒๕๒๙       ฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวน โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยศูนย์

ประสานงานทหารกองหนุนแห่งชาติ

พ.ศ.๒๕๓๘       เกียรติคุณผ่านการอบรมคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนตามหลักสูตรสำนักงาน

ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๓๙       อบรมตามหลักสูตรประชุมสัมมนากรรมการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา โดยสำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๙       เข้าร่วมประชุมสัมมนา “เศรษฐกิจพอเพียง อุบลราชธานี : อดีต : ปัจจุบันและ

                             อนาคต” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๐       – เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ (OTOP)การจัดทำแผนชุมชน

พึ่งตนเองอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการภายใต้ “โครงการความร่วมมือการแก้ไข

  ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จังหวัดอุบลราชธานี”   

โดยความร่วมมือแบบพหุพาคี ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน

– เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและคู่มือคณะทำงานสนับสนุน

การขยายผลขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.๒๕๕๑       เข้ารับการฝึกอบรมการเป็นวิทยากรกระบวนการในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา

สังคมตาม โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจังหวัดอุบลราชธานี

จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.๒๕๑๔       เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ได้รับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหารตามหน้าที่ของชายไทย จับฉลากได้เป็นพลทหารที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่  ๖  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๓๓       ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๓  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๒

– ได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรกำนันตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๓       เกียรติคุณด้านการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน

บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ  โดยสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๑       – ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

– ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

 “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

– ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเป็น อย่างดี

พ.ศ.๒๕๕๒

 

– ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวเรือ

– ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและติดตาม

ประเมินผลความก้าวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

– ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด้านบริการวิชาการชุมน สำนักบริการวิชาการชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

– ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

 

 

ประสบการณ์ในการทำงาน และความดีความชอบที่ได้รับ

          ความดีความชอบ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญสดุดี วุฒิบัตร / เกียรติบัตร ฯลฯ)

จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานาน นายบุญเหล็ง สายแวว  มีผลงานที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทำให้ได้รับโล่รางวัล           ใบประกาศเกียรติคุณ  จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนโดยทั่วไป  ดังนี้

 

พ.ศ.๒๕๓๒       – ได้รับรางวัลที่ ๓ จากการประกวดคุณภาพพริกสด  ในงานวันข้าราชการพลเรือน

และงานวันพริกจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๓๓       ได้รับรางวัลที่ ๑ จากการประกวดพันธุ์พริกขี้หนูเล็กเมล็ดใหญ่

                               ในวันเกษตรอีสาน  จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ.๒๕๔๑       เป็นสารวัตรกำนันที่ทำความดีความชอบในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับการยกย่อง

สรรเสริญได้รับรางวัลกระทรวงมหาดไทย  ชั้นที่ ๑

พ.ศ.๒๕๔๓       ได้รับรางวัลด้านการเกษตรปลอดสารพิษ จากกระทรวงมหาดไทย ตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

– รางวัลด้านการเกษตรปลอดสารพิษ เป็นผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

                               พึ่งตนเองดีเด่น โดยกระทรวงมหาดไทย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ.๒๕๔๔       ได้รับรางวัลเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ดีเด่น จากจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๗       – รางวัลด้านการเป็นผู้อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชดีเด่น

                               พ.ศ.๒๕๔๗ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร

                             – ได้รับการประกาศเกียรติคุณ  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร

                               และสังคมเกษตรกร

พ.ศ.๒๕๔๙       ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี

– ฟาร์มต้นแบบโคเนื้อตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงระบบ

                               ชลประทาน

– เกียรติบัตรด้านการเป็นวิทยากร กิจกรรม “การศึกษา การดำเนินชีวิตจาก

ประสบการณ์ชีวิตของผู้อื่น” ภายใต้โครงการ “แบ่งฝัน ปันรัก” พ.ศ.๒๕๔๙

โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๑       ได้รับการคัดเลือกกิจกรรมผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำ

ปี ๒๕๕๑  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทผู้นำอาชีพก้าวหน้า

 

 

งานด้านสังคม (การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน ฯลฯ)

 

 

            นายบุญเหล็ง  สายแวว ได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ให้กับเกษตรกรเกือบทั่วภาคอีสานและจากการที่ทำการเกษตรแล้วประสบความสำเร็จได้รับรางวัลมากมาย  เพราะเป็นคนที่พูดจริงทำจริง ทำให้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเกษตรปลูกพริกและการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

พ.ศ.๒๕๔๔       – กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสารพิษ อำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน

๕๖ คน ได้มาศึกษางาน เรื่องการปลูกพริกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์พริก

– กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐๕ คน ได้มาศึกษาดูงาน เรื่อง

การปลูกพริกและการพัฒนาชีวิตเกษตรกร

– ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดทางเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงงาม

อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพริก

– นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑๒ คน ซึ่งกลุ่มนักศึกษา

ที่ทำงานวิจัย เรื่องการปลูกพริกในเชิงธุรกิจ  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการปลูกพริก

                               การตลาดพริกหัวเรือ การรวมกลุ่มการปลูกพริก ปัญหาและอุปสรรค

                               การปลูกพริก

พ.ศ.๒๕๔๕       – สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้นำเกษตรกร จำนวน ๑๐๗ คน

มาศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกพริก  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการใช้

                               ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

– นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดู

งานเรื่องการผลิตพริกเพื่อการค้า รายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกพริกหัวเรือ

– เกษตรจังหวัดยโสธร นำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร จำนวน ๘๐ คน ศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการปลูกพริกเพื่อการค้า

พ.ศ.๒๕๔๖       – เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ นำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๗ คน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพริกในตลาดปัจจุบัน

– นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพริกและการใช้ชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

– นักศึกษาวิชาเอกพัฒนาชุมชน รุ่น ๓๒.๒.๑ ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพริกหัวเรือ

                               และการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

– นายอำนวย ปิ่นพิลา คณะทำงานการเกษตรและสหกรณ์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

                               และสังคมแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน

พ.ศ.๒๕๔๗       – กลุ่มเกษตรอินทรีย์ของนายบุญเหล็ง  สายแวว  ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงาน

                               วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวง

                               วัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ

                               วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

– กลุ่มเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๖ คณะ รวม ๒๒๐ คน ศึกษาดูงานในการ

                               ปลูกพริกและแนวการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.๒๕๔๘       – สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ได้นำหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานใน

พื้นที่การเกษตรนายบุญเหล็ง  สายแวว จำนวน ๗๒ คน

– เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน จำนวน ๗ คน

  ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและธรรมะในการดำเนินชีวิต

พ.ศ.๒๕๔๙       นักพัฒนาการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ นำคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับทักษะการปลูก

                             พริก การผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ

พ.ศ.๒๕๕๐      – นายสุทธิพร จีระพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม

และศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของนายบุญเหล็ง สายแวว

– ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต ๓ จังหวัดอุบลราชธานี

และคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พ.ศ.๒๕๕๓      – ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี

นำคณะอาจารย์และนักศึกษา กศน. จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษา

ดูงาน

– สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเยาวชน

จำนวน ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงาน

พ.ศ.๒๕๕๔       เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครือข่ายสำนักบริการวิชาการ

ชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีการลงนามความร่วมมือ (MOU)       ในวันที่  27 พฤษภาคม 2554  ณ  ห้องบุษกร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

          งานด้านวิชาการ (วิทยากรอบรม การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ)

พ.ศ.๒๕๔๖       – เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

เกษตรกร เรื่อง “ทางรอดของชนบทไทย” จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต

เกษตรกร ในหัวข้อ “วิธีการออมเงิน” จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

สาขาขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

–  เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรหลักสูตร

“สัจธรรมชีวิต” (สจส.๒๓)  ในหัวข้อ “การทำงาน การออมเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันทรารมย์ จังหวัด

ศรีสะเกษ

–  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน สำหรับแกนนำชุมชน

หมู่บ้านต้นแบบชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ในหัวข้อ “ช่องทางการลด  รายจ่ายและเพิ่มรายได้”

จัดโดย สำนักบริการวิชาการชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๗       – เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเกษตรกร ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

ประเภทที่ดินของรัฐ ในหัวข้อ “การแปลงสินทรัพย์ที่ดินเป็นทุน”

จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาม่วงสามสิบ

จังหวัดอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร บรรยาย ใน

หัวข้อ “หลักของการพึ่งตนเอง อดทน อดกลั้น อดออม” จัดโดย ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาราศีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

– เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร บรรยายใน

หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” จัดโดย ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

– เกียรติคุณด้านการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรและสังคม

เกษตรกร โดยจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

พ.ศ.๒๕๔๘       – เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร  บรรยายใน

หัวข้อ “การทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลักของ

                               เกษตรกรไทย”  จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ

– เป็นวิทยากรใน โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน หัวข้อบรรยาย

“แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจ

                               พอเพียง” จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

– วิทยาลัยบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ให้การยกย่องเป็นบุคคล

ตัวอย่างโดยเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาพยาบาลฟัง ในหัวข้อ

 “เรื่องของพ่อ”

                             – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ ให้การยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในการครองตน ครองงาน โดยเชิญเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม

จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ โดยผสมผสานกับการทำเกษตร

พอเพียงเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เมื่อออกไปใช้ชีวิต

ในสังคมภายนอก

– เป็นวิทยากรอบรมสัมมนาเกษตรเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงตลาด โครงการผลิตพืช

ปลอดสารพิษตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๔๘ บรรยายเรื่อง

“ปัญหาอุปสรรคในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ” จัดโดย สำนักงานเกษตร

จังหวัดอุบลราชธานี

– การเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา

                               ความยากจน ในการประชุมสัมมนาคณะทำงานปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความ

ยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– เป็นวิทยากรประจำจุดเรียนรู้ในงานสัปดาห์รณรงค์การผลิตเกษตรอินทรีย์

ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๙       – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ให้การยกย่องว่าเป็น

ผู้ที่อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี เป็นที่ยอมรับในชุมชน โดยการประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน โดยเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเยาวชน

ที่อยู่ใน สถานพินิจ ฯ ตามโครงการแบ่งปันรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและ

เยาวชน ได้ศึกษาข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

– เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หัวข้อบรรยาย

“ประสบการณ์และการทำเศรษฐกิจพอเพียง”

จัดโดย สำนักบริการวิชาการชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมเกษตรกรแกนหลักสนับสนุนวาระแห่งชาติ

เกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนว

                               เศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

–  เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางเกษตรพอเพียง”

จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

–  เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในสถาน

                                แรกรับ” จัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๐       – เป็นวิทยากรของกรมส่งเสริมการเกษตร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการ

                               โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ”  จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรอบรมอบรมตามโครงขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ความเข้มแข็งของกลุ่มข้าราชการในหัวข้อ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

                               การดำเนินชีวิตภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

                             – เป็นวิทยากรฝึกอบรมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรประจำตำบลครั้งที่

๑ / ๒๕๕๐  ภายใต้โครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (อาสาสมัครเกษตร)

จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

– เกียรติคุณด้านการเป็นผู้สนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี

๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ในงานวันเกษตรกรประจำปี ๒๕๕๑ โดยจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๑       – เป็นวิทยากรในโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษาในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนวิถีของคน

                               พอเพียง จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” ในการ

จัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรในโครงการแผ่นดินทองของแผ่นดิน ในหัวข้อ “ทางเลือกทางรอด

                               เกษตรปลอดหนี้” จัดโดย บริษัทสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตรายการ ร่วมด้วยช่วยกัน

พ.ศ.๒๕๕๒       – เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาชีวิต ด้วยแนวคิดเกษตรพอเพียง”

จัดโดย ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการศึกษาวิจัยพัฒนาครูแนวใหม่ ของศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตครู จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการบูรณาการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ในโรงเรียน – โรงนา จัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

– ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การปลูกพริกและการทำพริกแห้ง ในโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ

แก้ปัญหาสารตกค้างในพืชอาหารของประเทศไทย สถาบันวิจัยโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

– ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ชีวภาพจังหวัดอุบลราชธานี จะเดิน

                               ไปอย่างยั่งยืนได้อย่างไร” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชนในกิจกรรม “เกษตร

                               พอเพียงไม่เสี่ยงต่อการตกงาน” จัดโดย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

 

– เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานในงาน

นิทรรศการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน จัดโดย

โรงเรียนนารีนุกูล ๒

– เป็นผู้ร่วมเสวนารายการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” และ

รายการรวมใจไทยอุบล จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

อุบลราชธานี

– เป็นวิทยากรในการประชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการค้นหารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทย ระยะที่ ๓ จัดโดยศูนย์

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนบ้านคำขวาง

พ.ศ. ๒๕๕๓      – เข้าร่วมแสดงนิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ในงานราชภัฏวิชาการ

                               เฉลิมพระเกียรติและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่าวันที่  ๑๘ – ๒๐

สิงหาคม  ๒๕๕๓  ร่วมกับสำนักบริการวิชาการชุมชน

– เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพคนต้นแบบ  ลด  ละ เลิก เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  รุ่นที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๓  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. ๒๕๕๔      – เป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาจากทุกคณะ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีร่วมกับสำนักบริการวิชาการชุมชน

– เป็นวิทยากรท้องถิ่นในการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

                                ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

 

 

ผลงานดีเด่นที่สมควรได้รับการยกย่อง

          ด้านเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์

พ.ศ.๒๕๕๒       – ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็น

  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  สาขา เกษตรกรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการ

ต่อภาคเกษตรไทย  จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

– ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  คนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา  จากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พ.ศ.๒๕๕๓       – ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อตัวอย่างระดับจังหวัดอุบลราชธานี

– ได้รับการคัดเลือกให้เป็น คนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี

 

ปัจจุบันนายบุญเหล็ง  สายแวว ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา  เลี้ยงวัว  และเป็นวิทยากรของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  และเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมประชาชนเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายสำนักบริการวิชาการชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบันด้วย

 

 

 

 

 

บทสัมภาษณ์

 

  “พ่อพอแล้ว  จากนี้ไปคงมีแต่ให้  ให้ความรู้  ให้วิชาชีวิต  ให้ประสบการณ์  ใครอยากได้อะไร  อยากเรียนรู้อะไรให้มาหาพ่อ  พ่อจะแนะแนวทางให้  โดยเฉพาะแนวทางตามรอยของพ่อหลวงของเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ทำให้พ่อมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้มากมายให้กับผู้คน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ถือว่าพ่อได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของราชภัฏอุบลราชธานี  เมื่อพ่อได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรทีไหนพ่อจะกล่าวถึงและคิดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเราตลอดเวลา   ”

 

หลักสูตรที่มีในศูนย์การเรียนรู้

1. หลักสูตรอบรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพักค้างคืนและ ไป-กลับ

2. หลักสูตรการเรียนรู้การทำขนมไทยและงานใบตอง

          3. การพัฒนาทักษะชีวิต เลี้ยงกบ  เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่  ปลูกผัก

4. การศึกษาดูงานและถอดบทเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้

           1. นำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การเชิญเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

3. การฝึกอบรมในงานต่างๆเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกและสร้างแรงบันดาลใจ

 

ทิศทาง/ยุทธศาสตร์การดำเนินงานร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต

1. นำคณาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. การพัฒนาให้มีฐานการเรียนรู้ให้มากขึ้น

          3. จัดกิจกรรมขยายผลในชุมชนอื่นๆให้มากขึ้น

5. การถอดบทเรียนเพื่อสังเคราะห์เป็นชุดองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน