> โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

วันนี้ (26 ธันวาคมนี้ 2560) เวลา 08.00 น. สำนักบริการวิชาการชุมชน จัดโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องบุษบงกช คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนาชภัฏอุบลราชธานี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นการให้บริการทางวิชาการแกส่งคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ในพระราชบัญญัติมหาวิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมหาวิทยาลัยก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างเครือข่ายและยกระดับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของท่านอธิการบดี รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล (4G+P) จะเป็น 5 ยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประกอบด้วย G1: ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยที่เสริมสร้างความสุขและสุขภาวะ G2: เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมีคาร์บอนต่ำ G3: เป็นมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ G4: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริการจัดการที่ดี และพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ P: การขับเคลื่อนทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผล จะอาศัย การมีส่วนร่วมของประชาคม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล โดยโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานที่เป็นภาคีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง