> โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายบุญเหล็ง สายแวว)

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพ่อบุญเหล็ง สายแวว เป็นศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสำนักบริการวิชาการชุมชนที่มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในศูนย์การเรียนรู้ และสำนักบริการวิชาการชุมชนเป็นหน่วยงานที่ให้การหนุนเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้มาโดยตลอด

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กิจกรรมที่ทำในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฐานการเรียนรู้ดำนา ฐานการเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง ฐานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้ปลูกผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างคือ การร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพ่อบุญเหล็ง สายแวว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย