ลงพื้นที่บ้านวังคก

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน พร้อมด้วย ดร.อนันต์ แม้นพยัค อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมลงพื้นที่บ้านวังคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร ข้าวยั่งยืน ภายใต้โครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย โดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน(GIZ) โดยโครงการ MSVC และบริษัทโอแลม (ประเทศไทย) จำกัด

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการตลาดนำการผลิต เพื่อเกษตรกรรายย่อย (Markek Oriented Small holder Value Chain : MSVC) ซึ่งในวันนี้มีตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเที่ยงร่วมลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยน เยี่ยมชมความสำเร็จของชาวบ้านคก เพื่อนำไปต่อยอด ตลอดจนแลกเปลี่ยนหาทิศทางในการเพิ่มมูลค่าข้าวของในบ้านโคกเที่ยงต่อไปในอนาคต

ใส่ความเห็น