โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

รองศาสตราจารย์ สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และบรรยายพิเศษ บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีอาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายไพบูลย์ พิมพ์รัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายจาก ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นการคิดเชิงบวก
และการบรรยาย เรื่องหน้าที่พลเมืองและทิศทางการเมืองการปกครอง โดย อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า
และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง แนวทางการสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรักชาติ
สำนักบริการวิชาการชุมชนต้องขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดงและผู้นำชุมชนตำบลดอนมดแดงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

ใส่ความเห็น