โครงการรู้รักสามัคคีฯ อบต.คันไร่

โครงการรู้รักสามัคคีฯ อบต.คันไร่ ระหว่างวันที่ 6- 7 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
นายปรัชญา วงชมพู ปลัดอาวุโสอำเภอสิรินธรให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ระหว่างวันที่ 6- 7 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีอาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านตำบลคันไร่เข้าร่วมกว่า 100 คน
พันเอกพิเศษหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม รองผู้อำนวยการโครงการป่าดงนาทาม ได้บรรยายเรื่องแนวทางการสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรักชาติ และอาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า บรรยาย เรื่องหน้าที่พลเมืองและทิศทางการเมืองการปกครอง
และกิจกรรมวันที่สองได้นำคณะชาวบ้านตำบลคันไร่ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (นายพา สายสมบัติ) บ้านบ้านท่าก่อ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย นายพา สายสมบัติ (วิทยากร) นอกจากนี้ยังได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสวนและที่นาที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมทั้งได้ผลผลิตจากสวนพ่อพา สายสมบัติ อาทิเช่น กล้วยน้ำหว้า กล้วยไข่ น้อยหน่า พริก มะละกอ ฯลฯ กลับบ้านกันทุกคน
สำนักบริการวิชาการชุมชนต้องขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่และผู้นำชุมชนตำบลคันไร่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี

ใส่ความเห็น