โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวเทิง อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยฯ ระหว่างวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวเทิง อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และบรรยายเรื่องแนวทางการสร้างความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรักชาติระหว่างวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวเทิงอ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีอาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านตำบลท่าช้างเข้าร่วมกว่า 100 คน
กิจกรรมในวันที่สองเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนายหนูจร พุดผา ที่บ้านบุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีชาวบ้านจากตำบลท่าช้างร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 50 คน


ใส่ความเห็น