โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ฯ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
รองศาตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชนและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีอาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมในวันนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านตำบลยางขี้นกเข้าร่วมกว่า 100 คน
และได้รับเกียรติจากนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องในกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
และนายเทียน แผลงฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมในวันที่สองได้นำคณะชาวบ้านตำบลยางขี้นก เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (นายพา สายสมบัติ) บ้านบ้านท่าก่อ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดย นายพา สายสมบัติ (วิทยากร) นอกจากนี้ยังได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสวนและที่นาที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมทั้งได้ผลผลิตจากสวนพ่อพา สายสมบัติ อาทิเช่น กล้วยน้ำหว้า กล้วยไข่ น้อยหน่า พริก มะละกอ ฯลฯ กลับบ้านกันทุกคน

ใส่ความเห็น