การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทที่ถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มอบหมายให้บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทที่ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ใส่ความเห็น