มอบสิ่งของช่วยเหลือช่วงโควิด19 #2

สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระและอาจารย์คณาธิศ เนียมหอม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งบุคลากรสำนักบริการวิชาการชุมชน มอบข้าวสารจำนวน 100 กิโลกรัม ปลาแก้วจำนวน 50 กิโลกรัม จากศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกเที่ยง อำเภอสิรินธร ผักประกอบอาหาร จากศูนย์การเรียนรู้พ่อบุญเหล็ง สายแวว อำเภอเมือง ไข่ไก่จากโรงเรียนบ้านปะอาว จำนวน 20 ถาด พันธุ์ข้าวจากศูนย์การเรียนรู้พ่อทวี ประสานพันธ์ อำเภอนาเยีย พันธุ์ปลาจาก ศูนย์การเรียนรู้ นายพา สายสมบัติ อำเภอนาจะหลวย โดยมี รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นอกจากนี้ยังได้มอบผักให้กับคณะเกษตรศาสตร์เพื่อนำไปประกอบอาหารและแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

ใส่ความเห็น