มอบสิ่งของช่วยเหลือช่วงโควิด19 #3

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน พร้อมบุคลากรสำนักบริการวิชาการชุมชน ร่วมส่งมอบประตูพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา และชุดเตรียมกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักบริการวิชาการชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินกร เมฆลา ได้ดำเนินการในการติดตั้งระบบและอธิบายการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ได้มอบเครื่องประตูพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา และชุดเตรียมกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) ให้กับพ.ต.ท.สมภพ ศรีแก้วใส สารวัตรปราบปราม สภ.ช่องเม็ก คุณสนั่น โกศัลวิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเขมราฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม เพื่อนำไปติดตั้งและบริการประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปกป้องตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ใส่ความเห็น