ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกเที่ยง

สำนักบริการวิชาการชุมชน โดย อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านโคกเที่ยงเพื่อดำเนินกิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยมีเกษตรอินทรีย์ จ่าสิบเอกธนิษฐ์โชค ถ้ำหิน เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนในการทำเกษตรอินทรีย์และสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวบ้านโคกเที่ยงที่ทำการเกษตร ได้ร่วมฟังบรรยายและซักถามแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้พ่อทวี ประสานพันธ์ หมอดินอาสาประจำอำเภอนาเยีย /ปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นผู้นำเกษตรกรด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2557 และเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดผลผลิตข้าว ประเภทผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุด 1,323.25 กก. / ไร่ ในระดับประเทศ และเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านในการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ และให้กำลังใจเกษตรกรในการทำการเกษตรแบบไร้สารเคมี ขอให้แน่วแน่ อย่าท้อถอย ถึงแม้ในปีแรกผลผลิตจากนาอินทรีย์จะน้อย แต่ในปีต่อ ๆ ไป ผลผลิตจะดีขึ้น พร้อมกับมอบพันธุ์ข้าวเพื่อให้ชาวโคกเที่ยงนำไปปลูกและทำเมล็ดพันธุ์ต่อไป พร้อมกันนี้ทางผู้บริหาร บุคลากรกฟผ.ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายและให้กำลังใจชาวเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น