ศูนย์การเรียนรู้พ่อหนูจร พุดผา

สำนักบริการวิชาการชุมชน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ นายหนูจร พุดผา ที่บ้านบุเปือย อำภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยอาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน อาจารย์คณาธิศ เนียมหอม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะเยี่ยมชมสวนทุเรียน และสวนผลไม้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการปลูกทุเรียนและผลไม้แต่ละชนิดให้ได้ผลผลิตดี และปลอดสารพิษ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีทุนทางสังคมที่ดี และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน และลูกหลานในชุมชน ชุมชนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการศึกษา และมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและจิตใจให้กับคนในชุมชน
พร้อมทั้งได้แวะศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ ซึ่งภายในศูนย์มีพื้นที่กว่า 10 ไร่เศษ มีการแบ่งพื้นที่เพื่อทำแปลงนา ทำการประมง เลี้ยงเป็ด ไก่ และ เลี้ยงโค มีการปลูกไผ่ในพื้นที่ และยังมีความต้องการวิทยากรที่มีความรู้เรื่องการทอผ้าไหม มีการทำการเกษตร ปลูกผักสวนครัว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เพื่อการบริโภค นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการที่ออกให้บริการประชาชนเพื่อให้มีความรู้ในการดำรงชีวิตในภาวะโควิด 19 และยังได้เยี่ยมชมศูนย์บริการขาเทียมเพื่อบริการคนพิการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์อีกด้วย

ใส่ความเห็น