โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงองค์กร

สำนักบริการวิชาการชุมชนจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงองค์กร ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คันทรี่แคมป์ พัทยาน้อย อำเภอสิรินธร
รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และร่วมประชุมจัดทำแผนความเสี่ยงสำนักบริการวิชาการชุมชน โดยนายสมชาย บุญตะวัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เป็นวิทยากรในครั้งนี้
กิจกรรมในวันนี้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร และระดมสมองจัดทำแผนสำนักบริการวิชาการชุมชนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ใส่ความเห็น