โครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2563

อาจารย์วิชัย ลุนสอน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เด่นดวงดี ศรีสุระ และ อาจารย์คณาธิศ เนียมหอม รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน และบุคลากรสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำงานบริการวิชาการชุมชน และยังได้เยี่ยมชมผลงานผลิตภัณฑ์ของสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ได้รวบรวมเพื่อนำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดเลย

ใส่ความเห็น