โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

สำนักบริการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านโคกเที่ยง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การประยุกต์ใช้กับตนเองและชุมชน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

ใส่ความเห็น