โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักบริการวิชาการชุมชน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
รองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น การออกกำลังกายท่าพระราชทาน 9 ท่า โดยกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากร นักศึกษาและภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม คือ นักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 100 คน และนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 100 คน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น