โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562​ เวลา​ 11.00​ น.​ ณ ห้องประชุมบุษกร อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี​ สำนักบริการวิชาการชุมชน และคณะกรรมการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทศรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ได้ดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการชุมชนและกิจการพิเศษ มาเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการประชุมครั้งนี้


ใส่ความเห็น